1. TAUERhabitat s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný
  výkon své činnosti (dále také jako „Osobní
  údaje
  “).
 2. Vaše Osobní údaje společnost ReachSpektrum, s.r.o.zpracovává pouze pro
  níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

  1. plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“)
  2. marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu
   Facebook Pixel – identifikace v rámci reklamní sítě společnosti
   Facebook, opětovné cílení reklamy.
 3. Osobní údaje budou společností ReachSpektrum, s.r.o.poskytnuty těmto
  třetím osobám:

  1. osobám poskytujícím společnosti ReachSpektrum, s.r.o. serverové,
   webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jejími obchodními
   partnery;
  2. pro účel plnění smlouvy také účetní, a to konkrétně spol. HM
   Ekond s.r.o.;
  3. pro účel plnění smlouvy také mohou být poskytnuty externí advokátní
   kanceláři;
 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU
  a EHP.
 5. Osobní údaje budou společností ReachSpektrum, s.r.o.zpracovávány po
  dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních
  povinností společnosti ReachSpektrum, s.r.o., podle platných právních
  předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané
  na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu 3 let od
  udělení souhlasu.
 6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
  1. Právo na přístup k Osobním údajům u společnosti ReachSpektrum,
   s.r.o., což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení
   společnosti ReachSpektrum, s.r.o., zda Osobní údaje, které se Vás týkají,
   jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém
   rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte
   právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud
   Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování
   Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného
   profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů,
   přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může
   společnost ReachSpektrum, s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu
   administrativních nákladů.
  2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat
   společnost ReachSpektrum, s.r.o. o opravu či doplnění Osobních údajů,
   pokud by byly nepřesné či neúplné.
  3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že společnost
   ReachSpektrum, s.r.o. musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou
   potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
   (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování
   (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné
   převažující oprávněné důvody pro zpracování (IV) zpracování je
   protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost.
  4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud
   se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů,
   konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování
   je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich
   zpracování pouze omezit, (III) společnost ReachSpektrum, s.r.o. již Osobní
   údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi
   byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., společnost
   ReachSpektrum, s.r.o. může mít Osobní údaje pouze uloženy a další
   zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje
   jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních
   nároků,
  5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat
   Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti ReachSpektrum, s.r.o. se
   souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném,
   běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky
   proveditelné, máte právo, aby společnost ReachSpektrum, s.r.o. tyto údaje
   předala jinému správci.
  6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená,
   že můžete u společnosti ReachSpektrum, s.r.o. podat písemnou či
   elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž
   způsobíte, že společnost ReachSpektrum, s.r.o. Osobní údaje dále
   nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro
   zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy
   a svobodami.
 7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit
  u společnosti ReachSpektrum, s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným
  dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové
  adrese tauer@tauerhabitat.cz.
 8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů
  u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
 9. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno
  z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně
  jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může
  být neuzavření smlouvy.
 10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází
  k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 11. V případě, že bude společnost ReachSpektrum, s.r.o. chtít užívat
  osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační
  doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další
  informace uvedené v této doložce.
 12. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových
  dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop
  zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu
  § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační
  společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro
  účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky
  provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve
  zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání
  dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního
  postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu
  Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném
  zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání
  e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní
  účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno
  zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších
  dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší
  námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích ú­dajů.

Jaké cookies používáme?

 • Klíčové (funkční) cookies – bez nich nebude obchod správně fungovat. Může vám například mizet obsah košíku nebo nebude možné zůstat přihlášen,
 • Analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí (Google Analytics). Podle nich se snažíme internetový obchod zlepšovat, aby s ním byli uživatelé spokojenější.
 • Trackovací a remarketingové – pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.
 • Konverzní – slouží k vyhodnocení jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na web dostávají.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.